CONTENS अक्ष् अड् अत् अथ अद् अद्धा अधि अनुविद् अन्तिक अम् अयास् अरि अर्च् अर्द् अर्ह् अलम् अव् अवतॄ अष्टन् अशम् अस् अह् अह आ आकीम् आक्षि इ इद् इल् इष् ईड् ईम् ईर् ईश् उ उक्ष् उत्तर उपरि ऊ ऊह् ऋ ऋच् ऋज् ऋध् ऋष् एन कद् कन् कम् कस् कि कित् कू कृ कृत् कृष् क्रन्द् क्रम् क्षद् क्षप् क्षम् क्षर् क्षिप् खिद् खुद् ख्या गम् गा गु गुफ् गुर् गुह् गूर्ध् गॄ ग्रस् ग्रह् ग्रामणी घ च चक्ष् चत् चन्द् चम् चर् चि चुद् छिद् जन् जागृ जि जीव् जुर् जुष् जू जूर्व् जॄ ज्या तंस् तक् तक्ष् तन् तम् तिज् तु तुज् तुन्द् तुर्व् तुश् तॄ त्यज् त्रप् त्रि त्व त्वर् दक्ष् दघ् दद् दभ् दम् दह् दा दिव् दिश् दी दुध् दुह् दृंह् द्यु द्युत् द्रु द्विष् धन् धा धि धू ध्रज् न नभ् नम् नमस् नश् नस् निक्ष् निज् नी नु नुद् पच् पत् पद् पर पर्ष् पशु पा पिश् पी पू पृण् प्रति प्रथ् प्री बन्ध् बुध् बृह् ब्रू भज् भी भुज् भू भृ भ्राज् मंह् मज्ज् मथ् मद् मन् मर्च् मर्ज् मा मातर् मी मुच् मुद् मुष् मृध् म्रुच् म्लेछ् यज् यत् यम् या यु युज् युध् येष् रण् रद् रध् रप् रभ् रस् रा राज् राध् रिभ् रिष् रिश् रिह् रु रुच् रुज् रुद् रुध् रुप् रुष् रुह् रूक्ष् रेज् लिख् लिह् वच् वन् वम् वषट् वस् वह् वाश् विद् विश् वृज् वृध् वृष् वेवी व्यथ् शक् शम् शस् शी शुभ् शृध् शो श्रद्धा श्रा श्रि श्रु श्वि श्वित् स सच् सद् सम् सर्व सह् सह साध् सु सू सृ स्तन् स्तम्भ् स्तु स्तुभ् स्था स्ना स्फुर् स्म स्मि स्यन्द् स्रंस् स्वद् स्वप् स्वर् स्वृ ह हन् हर्य् हा हिरुक् हु ह्वे अक्ष् — akṣ Monier-Williams, Monier: A Sanskrit-English Dictionary. London : 1899akṣ (perhaps a kind of old Desid. of 1. «aś») cl.1.5. «akṣati, akṣṇoti» ( 3- 1, 75; fut. «akṣiṣyati» or «akṣyati» ; aor. [More]
Some words of vedic sanskrit from the Monier Williams Sanskrit-English dictionary अकुत्र — akutra «a-kutra» or (Ved.) अख्खलीकृत्या — akhkhalīkṛtyā «akhkhalī-kṛtyā» ind. p. (1. «kṛ»), uttering the exclamation «akhkhala» अगा — agā «a-gā» mf. (Ved.) [More]