तत् Падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. N तत् ते तानि V.. तत् ते तानि Acc. तत् ते तानि I. तेन ताभ्यां तैः D. तस्मै ताभ्यां तेभ्यः Abl. तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः G. तस्य तयोः तेषं L. तस्मिन् [More]
सा Падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. N सा ते ताः V.. सा ते ताः Acc. तां ते ताः I. तया ताभ्यां ताभिः D. तस्यै ताभ्यां ताभ्यः Abl. तस्याः ताभ्यां ताभ्यः G. तस्याः तयोः तासां L. तस्यां [More]
सः Падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. N सः तौ ते V.. सः तौ ते Acc. तं तौ तान् I. तेन ताभ्यां तैः D. तस्मै ताभ्यां तेभ्यः Abl. तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः G. तस्य तयोः तेषं L. तस्मिन् [More]
त्वम्   Падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. N त्वम् युवाम् यूयम् V.. त्वम् युवाम् यूयम् Acc. त्वाम्। त्वा युवाम्। वाम् युष्मन्। वः I. त्वया युवाभ्य्म् युष्माभिः D. तुभ्यम् | ते युवाभ्याम्। वाम् युष्माभ्यः। वः Abl. त्वत् युवाभ्याम् युष्मत् [More]
अहं   Падеж Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. N. अहम् आवाम् वयम् V. अहम् आवाम् वयम् Acc. माम्  मा आवाम्   नौ अस्मान् नः I. मया आवाभ्याम् अस्माभिः D. मह्यम् |मे आवाभ्याम्  नौ अस्मभ्यः नः Abl. मत् आवाभ्याम् अस्मत् [More]